Slippage Tolerance là gì?

Slippage Tolerance là khoảng chênh lệch giữa giá ở thời điểm xác nhận giao dịch và giá thực tế trong quá trình swap token trên AMM mà người dùng có thể chấp nhận được. Slippage Tolerance sẽ được thể hiện bằng phần trăm.

Gọi thời điểm thực hiện lệnh swap là A, thời điểm xác nhận giao dịch là B, thời điểm khớp lệnh trên AMM là C. Ví dụ giá tại thời điểm thực hiện lệnh swap là 10 USDT nhưng tại thời điểm xác nhận giao dịch, giá này đạt mức 11 USDT thì 11 USDT mới là giá để tính slippage từ B tới C chứ không phải tính từ giá ban đầu là 10 USDT. Ở thời điểm từ B đến C nếu giá vượt qua slippage tolerance (%) mà bạn đã chọn thì lệnh sẽ bị huỷ. Tỉ lệ cho phép dao động trong khoảng (+)/ (-). Ví dụ slippage tolerance là 10% thì giá trị swap của bạn sẽ ở giữa hai mức là (11-11*10%) tới (11+ 11*10%).

Trong trường hợp thị trường biến động hoặc pool có thanh khoản kém, bằng cách tăng phần trăm slippage tolerance, người dùng có thể xử lý giao dịch nhanh hơn khi chấp nhận mức độ trượt giá cao hơn. Đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch bị thất bại.

Giao dịch tại Coin98 Super App, người dùng có thể tuỳ chỉnh các mức slippage từ các mức cơ bản 2%, 5%, 10% hoặc người dùng có thể nâng phần trăm trượt giá bằng cách nhập thủ công trong khi thực hiện giao dịch.

Cách thay đổi % slippage tolerance

Ở trạng thái mặc định, Coin98 Super App thiết lập Slippage ở mức 1% - giúp người dùng giao dịch thành công với hầu hết các coin trên thị trường.

Để thay đổi % trượt giá, người dùng có thể thực hiện theo 2 bước sau:

  • Bước 1: Trong giao diện Swap, chọn biểu tượng Cài đặt.

  • Bước 2: Chọn mức Slippage Tolerance phù hợp, lựa chọn các con số mặc định như 1%, 2%, 5%, 10%, 20% hoặc tự điền số.

Lưu ý:

  • Hạn chế giao dịch khi thị trường có những biến động lớn.

  • Slippage Tolerance một phần xuất phát từ pool giao dịch kém thanh khoản của dự án, không phải do Coin98. Coin98 không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào của người dùng.

Last updated