Tỷ lệ hoán đổi là gì

Tỷ lệ (Rate) hay còn được gọi là tỷ giá trao đổi. Đây là tỷ lệ trao đổi giữa hai token. Hiểu một cách đơn giản thì đây là việc chuyển đổi giá của token này sang token khác. Hoặc cụ thể hơn chính là số lượng token cần thiết để mua 1 đơn vị token khác.

Tỉ lệ hoán đổi (inverse rate) là tỉ lệ ngược lại của rate.

Ví dụ,

Rate [a]: 1 ETH = 205.452 UNI

Inverse rate [b]: 1 UNI = 1/205.452 = 0.0049 ETH

Last updated