Hướng dẫn sử dụng Coin98 Vault

Chuẩn bị trước khi claim token trong Coin98 Vault

Cài đặt Coin98 Super Wallet

Hướng dẫn tải và cài đặt Coin98 Super Wallet

Khôi phục địa chỉ nhận token vault trên Coin98 Super Wallet

Bạn có thể bỏ qua bước này nếu địa chỉ nhận của bạn đã được đăng nhập/khôi phục trong mục Quản lý ví của Coin98 Super Wallet.

Hướng dẫn khôi phục ví Multi-chain vào Coin98 Super Wallet

Chuẩn bị token chủ làm phí gas

Giao dịch claim token trên Coin98 Vault là giao dịch được thực hiện trên blockchain, vì vậy bạn cần chuẩn bị trước token chủ (father token) của mạng lưới/blockchain để trả phí gas cho giao dịch claim.

Ví dụ:

  • Chuẩn bị ETH (ERC20) nếu claim token thuộc vault chain Ethereum.

  • Chuẩn bị BNB (BEP20) nếu claim token thuộc vault chain BNB Smart Chain.

Hướng dẫn claim tokens trong Coin98 Vault

Bước 1: Trên màn hình Home của Coin98 Super Wallet, chọn Vault.

Bước 2: Chọn địa chỉ ví đã nhận token vault

  • Trong trường hợp địa chỉ ví nhận là ví thuộc 1 chain cụ thể nằm 1 ví Multichain trên Coin98 Super Wallet, vui lòng chọn ví Multichain tương ứng đó.

  • Khi bạn chọn ví Multichain, tất cả các token vault của mỗi địa chỉ (thuộc 1 chain cụ thể) nằm trong ví Multichain đó như Ethereum, BSC, Solana, v.v. sẽ hiển thị lên.

Bước 3: Tất cả các Token Vault thuộc ví đã chọn ở bước 2 sẽ hiển thị.

Kiểm tra icon blockchain/mạng lưới hiển thị trong mỗi Vault để biết blockchain của Vault đó. Ví dụ: Vault trong ảnh bên dưới thuộc BNB Smart Chain. Nên sẽ cần chuẩn bị một ít số dư BNB trong cùng ví claim để trả phí gas cho giao dịch claim.

Bước 4: Sau đó, kiểm tra ngày kích hoạt (activation date) của mỗi Vault để biết thời gian bạn có thể bắt đầu claim. Chọn icon Claim và chọn Xác nhận (Confirm) để xác nhận thực hiện giao dịch claim của bạn.

Last updated