Hướng dẫn khôi phục ví Social Wallet

Nếu bạn đã từng sử dụng ví Social Wallet trên Coin98 Super Wallet, bạn có thể khôi phục ví đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội được liên kết với ví đó. Thao tác truy cập lại ví Social Wallet qua tài khoản mạng xã hội trên Coin98 Super App sẽ tương tự như cách truy cập tài khoản khi tạo ví Social Wallet.

Lưu ý: Để có thể khôi phục ví Social Wallet bạn cần đăng nhập vào đúng nền tảng (ví dụ Google, Facebook, Email) và truy cập vào đúng tài khoản mạng xã hội được liên kết với ví đó.

Nếu bạn muốn khôi phục ví Social Wallet từ bên khác, chẳng hạn như khôi phục ví từ Ramper vào Coin98 Super Wallet, bạn sẽ cần phải khôi phục ví theo cách tương tự như ví nóng, sử dụng Seed Phrase hoặc Private Key.

Last updated