Hướng dẫn sử dụng ví Zen Card

Cách sử dụng ví Zen Card cũng tương tự như ví nóng. Nhưng khi xác nhận một gia dịch bất kỳ hoặc thực hiện các hành động liên quan tới bảo mật như xuất khóa khôi phục, người dùng cần chạm Zen Card tương ứng với ví đang dùng vào thiết bị thì mới thực hiện được.

Last updated