CUSD có trên các chuẩn token nào?

CUSD là một stablecoin được bảo chứng hoàn toàn và triển khai trên 3 chuẩn token gồm ERC20 (Ethereum), BEP20 (BNB Smart Chain), và SPL (Solana).

Địa chỉ hợp đồng (contract) của CUSD trên mỗi chain như sau:

  • CUSD (ERC20): 0xC285B7E09A4584D027E5BC36571785B515898246

  • CUSD (BEP20): 0xfa4ba88cf97e282c505bea095297786c16070129

  • CUSD (SPL): CUSDvqAQLbt7fRofcmV2EXfPA2t36kzj7FjzdmqDiNQL

Last updated