Hướng dẫn thay đổi tên/ xóa ví

Bước 1: Click icon Manage Wallet ở góc trên bên trái màn hình chính;

Bước 2: Chọn ví:

  • Nếu là ví chain đơn (single-chain) → Trực tiếp click chọn ví;

  • Nếu là ví multi-chain → Dropdown tất cả ví con bên trong → Click chọn ví bất kỳ;

Bước 3: Chọn Đổi tên (Rename) hoặc Xóa ví (Remove Wallet) theo ý muốn của người dùng.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo bạn đã sao lưu Passphrase của ví trước khi xóa ví nếu còn sử dụng ví này trong tương lai.

Last updated