Cách vay tài sản tại Coin98 Isolated Pool trên Solend

Sau khi cung cấp thanh khoản một lượng nhỏ tài sản trên pool này, bạn có thể vay các token khác

Thông qua DApp Browser

Bước 1: Lựa chọn loại tài sản mà bạn muốn vay trong pool mà mình vừa cung cấp tài sản. Trong ví dụ này, mình sẽ lựa chọn C98.

Bước 2: Nhập số lượng mà bạn muốn vay. Một vài thông tin bạn cần lưu ý:

  • Borrow limit: Giới hạn số tiền tối đa bạn có thể vay.

  • Utilization: Mức độ tận dụng vốn.

  • Borrow APY: Lãi suất vay anh em phải trả cho protocol (tùy theo loại token sẽ có APY khác nhau).

  • SLND rewards: Anh em sử dụng các tính năng của Solend có thể kiếm được một khoản SLND token nhất định (tính theo năm), tỉ lệ với mỗi pool cũng là không giống nhau, bạn nên cân nhắc.

  • Net APY: Tổng APY anh em phải chịu (Net APY = Borrow APY - SLND rewards).

  • Borrow fee: Phí vay.

Bước 3: Chọn Borrow.

Hệ thống sẽ tính một lượng phí mạng lưới rất nhỏ cho bước này. Nhấp Approve (Duyệt) để xác nhận.

Lưu ý:

  • Cần lưu ý đến chỉ số Borrow limit và Utilization khi vay tài sản. Lượng tài sản vay của bạn không thể vượt quá 100% chỉ số Utilization.

  • Bạn có thể theo dõi tài sản của mình ở phần Dashboard → Show account, hãy luôn chú ý tới Giới hạn vay (Borrow limit) Giới hạn thanh lý (Liquidation threshold) để tránh trường hợp khoản vay bị thanh lý.

  • Chỉ số Borrow Utilization thể hiện tỉ lệ giới hạn đối với khoản vay của bạn. Nếu ở mức 100% thì bạn sẽ không còn khả năng vay nữa và có nguy cơ bị thanh lý vị thế. Để có thể cân bằng lại chỉ số, bạn có thể cung cấp thêm tài sản vào pool để thế chấp hoặc hoàn trả số dư đã vay của mình.

  • Chỉ số Liquidation threshold (Giới hạn thanh lý) thể hiện lượng tài sản tối đa mà bạn có thể vay trước khi tài khoản đủ điều kiện để bị thanh lý. Chỉ số này được tính toán dựa vào khoảng tiền gửi và tỷ lệ thanh lý tương ứng.

Để có thể rút tài sản ra khỏi pool, bạn cần hoàn trả lại khoản vay của mình sao cho chỉ số Utilization ở mức thấp. Đồng thời, cũng hạn chế các chỉ số vay vượt mức báo động.

Bước 1: Chọn loại tài sản cần trả lại.

Bước 2: Nhập lượng tài sản mà bạn cần trả lại. Nhấn Repay.

Hệ thống sẽ tính một lượng phí mạng lưới rất nhỏ cho bước này. Nhấp Approve (Duyệt) để xác nhận.

Kết nối với Coin98 Extension

Bước 1: Chọn tài sản muốn vay. Click vào tài sản đó, rồi chuyển sang tab Borrow.

Bước 2: Nhập số lượng muốn vay.

Bước 3: Sau khi đọc kĩ các thông tin, click Borrow, xác nhận giao dịch trong ví Coin98. Như vậy là bạn đã hoàn thành thao tác vay tài sản trên Solend.

Bạn có thể theo dõi tài sản của mình ở phần Dashboard → Your account, hãy luôn chú ý tới Giới hạn vay (Borrow limit)Giới hạn thanh lý (Liquidation threshold) để tránh trường hợp khoản vay bị thanh lý.

Bạn cũng có thể trả lại tiền vay bất cứ lúc nào bằng cách click vào phần Assets borrowed → Repay và nhập số lượng anh em muốn trả lại, sau đó click Repay và xác nhận giao dịch trong ví.

Last updated