Phần thưởng được tính như thế nào và phân phối ra sao?

Tổng lợi nhuận (Net APY) sẽ bao gồm supply APY (lãi suất nhận được khi cung cấp thanh khoản) tính theo token mà người dùng đã đóng góp trên Solend và phần thưởng C98. Lợi nhuận sẽ được tính theo thời gian thực.

Người dùng có thể rút tiền của họ cùng với lãi suất cung cấp thanh khoản (Supply APY) bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phần thưởng C98 sẽ chỉ được rút vào lúc 7:00 (UTC+7), ngày 3 hằng tháng.

Last updated