Hướng dẫn làm mới (reset) extension

Bước 1: Truy cập Coin98 Extension → Click biểu tượng Cài đặt;

Bước 2: Chọn Làm mới Extension (Reset Extension);

Bước 3: Đọc kỹ lưu ý → Chọn Xác nhận (Confirm) → Chọn OK để hoàn tất.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ Passphrase/ Private Key cần thiết trước khi reset.

Last updated