Coin98 Token

Coin98 Token (C98 Token) là gì?

C98 Token là token tiện ích của nền tảng DeFi thuộc Coin98, được sử dụng cho toàn bộ hệ sinh thái. C98 Token được xây dựng trên Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polygon và Viction.

Mục đích sử dụng của Coin98 Token

Coin98 Token (C98 Token) đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ sinh thái Coin98, đồng thời mang lại lợi nhuận cho người nắm giữ token và quyền lợi tham gia vào sự phát triển Coin98.

Phí giao dịch nền tảng

Khi sử dụng Coin98 Exchange, người dùng phải trả một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch thành công. Phí này được thanh toán bằng C98 Token.

Hoạt động staking

Với mục đích xây dựng khả năng giao dịch hiệu quả cho Coin98 Exchange, người dùng được khuyến khích đóng vai trò của các nhà cung cấp thanh khoản và stake tài sản vào các pool tạo lập thị trường phi tập trung. Để bù đắp cho chi phí cơ hội, bằng cách cung cấp thanh khoản hoặc tham gia khai thác thanh khoản trên các nền tảng với số lượng C98 tương ứng, người dùng có thể kiếm thu nhập thụ động bằng cách staking và nhận lợi nhuận bằng C98 Token.

Hoạt động quản trị

Nhằm thúc đẩy hoạt động quản trị phi tập trung trong cộng đồng, người dùng nắm giữ C98 có thể đề xuất và bỏ phiếu về các quyết định xây dựng tính năng của các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Coin98.

Để đảm bảo sự minh bạch, quyền bỏ phiếu chỉ giới hạn trong các tính năng của Coin98 Exchange; quyền quản trị không cho phép người nắm giữ C98 Token biểu quyết về hoạt động và cách thức quản lý của Công ty, các chi nhánh của Công ty, tài sản Công ty hoặc việc định đoạt các tài sản đó cho người nắm giữ C98 Token và không cấu thành bất kỳ lợi ích vốn cổ phần nào nêu trên. Thỏa thuận này không nhằm mục đích liên doanh hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào.

Đặc quyền thành viên

Người nắm giữ C98 Token được ưu tiên các quyền truy cập vào các đặc quyền, các sự kiện quan trọng của Coin98 dựa trên số lượng C98 được nắm giữ. Người dùng nắm giữ càng nhiều Co98 Token sẽ có quyền truy cập độc quyền vào các sự kiện, và có đặc quyền cao cấp, chẳng hạn như quyền ưu tiên tham gia launchpad trên Coin98, các hoạt động marketing với các đối tác chiến lược.

Phát triển sản phẩm

Ngoài ra, C98 Token sẽ được sử dụng để tạo ra một “nền kinh tế khép kín và bền vững” thông qua hoạt động thu phí giao dịch mạng lưới, cho dù ở Coin98 hay các sản phẩm khác, lợi nhuận sẽ được phân phối cho những người đóng góp tích cực trong hệ sinh thái, hoặc dành cho việc phát triển và tăng sản phẩm và hệ sinh thái trong tương lai.

Thông tin về C98 Token

Thông số kỹ thuật:

Smart Contract:

ERC20

0xae12c5930881c53715b369cec7606b70d8eb229f

BEP20

0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6

SPL

C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

PRC20

0x77f56cf9365955486b12c4816992388ee8606f0e

VRC25

0x0Fd0288AAAE91eaF935e2eC14b23486f86516c8C

Thông tin phân phối C98 Token

Lịch trình phát hành C98 Token

Ecosystem Growth

Giải ngân trong 4 năm, 30% tại thời điểm phát hành, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Community Development

Giải ngân trong 4 năm, 30% tại thời điểm phát hành, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Team

Giải ngân trong 4 năm, 1 năm khoá khoá giải ngân, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Strategic Sale

Giải ngân trong 2 năm, 1 năm khoá khoá giải ngân, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Treasury

Giải ngân trong 4 năm, 10% tại thời điểm phát hành, 1 năm khoá giải ngân, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Seed Sale

Giải ngân trong 3 năm, 1 năm khoá khoá giải ngân, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Binance Launchpad Sale

100% tại thời điểm phát hành

Advisors

Giải ngân trong 3 năm, 1 năm khoá khoá giải ngân, giải ngân tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2

Thẩm định

C98 Token được kiểm tra kỹ lưỡng, cùng với sự thẩm định của Binance trước IEO.

Báo cáo Audit của chúng tôi trên Github:

https://github.com/coin98/coin98-token-contract/tree/master/audit_reports

Báo cáo Audit Smart Contract: https://github.com/coin98/coin98-docs

Last updated