Có thể lưu trữ CUSD ở đâu?

Bạn có thể lưu trữ và quản lý CUSD ở ví non-custodial có hỗ trợ chuẩn ERC20 (Ethereum), BEP20 (BNB Smart Chain), và SPL (Solana). Chúng tôi khuyến khích bạn lưu trữ CUSD trên Coin98 Super App hoặc Coin98 Extension để kết nối và tương tác thuận tiện hơn với hệ sinh thái Coin98.

Tải ví Coin98 hôm nay: https://coin98.com/wallet

Last updated